FUNDIRANJE, POTPORNE KONSTRUKCIJE I STABILIZACIJA KLIZIŠTA

E75-CUT2

Kosina 2 nalazi se na delu trase autoputa E-75, LOT-1, od km 875 + 525.00 do km 876+225.00, gde je prilikom izvođenja radova na iskopu i izradi zaštitne konstrukcije došlo do aktivacije klizišta  876+075.00 do km 876+225.00.

Potporna konstrukcija projektovana je kao zavesa od mikro šipova. Izgrađena je i zaštitna konstrukcija tzv. galerija na šipovima. 

U delu iznad galerije predviđena je zaštitna konstrukcija od šipova Ø2000mm i rasterećenje iskopa u etažama od po 10m visine, uz istovremenu zaštitu iskopanih etaža. 

Statički proračun i proračun stabilnosti izvršeni su u programima Plaxis 2D 2018, Radimpex Tower 3D i programskom paketu Rocscience Slide.

E75-CUT3

Kosina 3 nalazi se na delu trase autoputa E-75, LOT-1, od km 876+325.00 do km 876+825.00, gde se prostire duboko klizište od reke Južne Morave i zahvata veliki deo terena iza izvedene zaštitne konstrukcije. 

Dimenzije klizišta su oko BxL=250x400m. Dubina klizanja u pojedinim tačkama iznosila je čak 45m od površine terena. U okviru prve faze projektovani su radovi na iskopu terena iza postojeće konstrukcije od mikrošipova i radovi na izradi površinske drenaže. 

U okviru druge faze predviđeni su radovi na stabilizaciji nožice klizišta u zoni leve obale reke Južne Morave, na dužini od oko 300.00m. 

U okviru treće faze projektovana je izrada dodatnih sidara za prednaprezanje, AB greda koje se postavljaju kao ukrućenja, gabionski zid na platformi iznad berme i dodatne drenažne bušotine. 

Vrednosti faktora sigurnosti na klizanje dobijene su proračunima primenom programa Plaxis 2D.

E75-CUT4

Kosina 4 nalazi se na autoputu E-75, Beograd – Niš – granica Severna Makedonija, deonica Grdelica (Gornje Polje) – Caričina Dolina, LOT 1: km 878+650 – km 879+050, gde je tokom izvođenja radova došlo do narušavanja stabilnosti uslovno stabilne padine što je ugrozilo trasu autoputa.

Predviđena je potporna konstrukcija od tri tipa zavese od mikro šipova u zavisnosti od rasporeda šipova, ankera i veznih greda, kao i radovi na stabilizaciji gornjih delova useka iznad postojeće konstrukcije od mikrošipova, na dužini od 400m, od km 878+650 do km 879+050.

Proračun stabilnosti izvršeni su u programima Plaxis 2D 2018 i Rocscience Slide.

E80-ZAŠTITNA GALERIJA

Kosina C6 nalazi se na autoputu E-80, Niš – Dimitrovgrad, deonica Prosek – Crvena Reka,  gde je na delu kosine od km 28+478.00 – km 28+643.00 došlo do narušavanja stabilnosti potporne konstrukcije, loma obloge od prskanog betona i mobilizacije materijala što je ugrozilo bezbednost i završetak trase autoputa.

Projektovana je izgradnja zaštitne konstrukcije u vidu zasute galerije na delu kosine od km 28+478.00 do km 28+652.00, na ukupnoj dužini od L=174.0m.

Statički proračun i proračun stabilnosti izvršeni su u računarskom paketu Radimpex Tower 3D metodom konačnih elemenata, RockScience Slide metodom granične ravnoteže i Plaxis 2D metodom konačnih elemenata.

E80 - KOSINA C26

Kosina C26 nalazi se na autoputu E80, Niš-Dimitrovgrad, u zoni useka C26 od km 39+261.00 do km 39+667.00, deonica Bancarevo – Crvena reka, gde je došlo do reaktivacije starog i umirenog klizišta dimenzija 400x600m dubine 26m, što ugrožava trasu auto puta.

U okviru prve faze radova za stabilizaciju klizišta u zoni useka C26 predviđeni su radovi na izradi prvog reda šipova Ø2000 mm, radovi na ugradnji cevnih drenova i radovi na izradi površinske drenaže.

U okviru druge faze radova za stabilizaciju klizišta predviđeni su radovi na izradi dubokog rova iza prvog reda šipova Ø2000 mm, radovi na ugradnji cevnih drenova i radovi na izradi površinske drenaže.

Proračuni stabilnosti izvršeni su u programskim paketima Plaxis 2D i RocScience Slide.

Close Menu