INFORMACIONI SISTEMI

U okviru našeg portfolija izrađujemo sledeće geo-informacione sisteme: komunalne infrastrukture (voda i kanalizacija), gasovoda, elektro energeske infrastrukture, objekata za upravljanje vodama
(korišćenje voda, zaštitu od voda i zaštitu voda), komunalnih usluga, kao i svi ostalih objekata i procesa.

Rezultate analiza prikazujemo alfanumerički odnosno tabelarno i kartografski u vidu mapa. Mape mogu biti prikazane kao graška na ekranu ili na papiru i tu su da jasnije prenesu rezultate analiza ljudima koji donose odluke o resursima. GIS softveri omogućuju još jasniji grački prikaz rezultata prikazivanjem trodimenzionalnih mapa pomoću 3D modela terena. Rezultati se takođe mogu generisati kao tabele gde je moguće prikazati tačne adrese na kojima se nalaze kanalizacioni cevovodi ili vodovodni cevovodi sa svim svojim tehničkim karakteristikama.

REFERENTNA LISTA

Close Menu