ZAŠTITA OD POPLAVA I UREĐENJE VODOTOKOVA

Izrada studijske dokumentacije za analizu ugroženosti i rizika od poplava, izgradu karata, hazarda i rizika uz pomoć najsavremenijih softvera, 1D i 2D hidrauličko modeliranje, dimenzionisanje vodnih objekata za zaštitu od poplava, analize uticaja ugroženih objekata na poplave. Izrada tehničke dokumentacije za uređenje vodotokova i izgradnju vodnih objekata. 

 

Dimenzionisanje vodnih objekata: nasipa, pregrada, ustava, obaloutvrda, brana, napera i drugih objekata u skladu sa BIM standardom koji garantuje brzinu u radu, tačnost procene obima radova i količina i investicione vrednosti projekta. Projektni menadžment i praćenje radova za vreme izvođenja, brze izmene tehničkih rešenja i prilagođavanje uslovima na terenu.

Close Menu